Välkommen till

VINGÅKERSBYGDEN PRIDE

Vingåkersbygden Pride står för alla människors lika värde,  lika rättigheter och lika skyldigheterLäs mer om oss och om Pride

Att fira Pride är att manifestera att vi lever i en demokrati där vi får göra det. Det är inte minst viktigt för alla dem som inte får, inte kan eller inte vågar komma ut eller vara sig själva helt ut.  

Nu kör vi!


Öppenhet, Jämlikhet, Respekt

Med ÖPPENHET menar vi att ingen ska behöva dölja sin läggning eller särart i något avseende eftersom alla människors lika värde förutsätter att samhället är JÄMLIKT och lever med RESPEKT för varandra.

 

Vi vill gärna låta denna allvarliga bakgrund ta sig uttryck i fest och glädje över livet när vi manifesterar denna inriktning.

 

Delar du våra värderingar?? I så fall är du varmt välkommen som medlem eller som organisation eller som företag. Vi är naturligtvis tacksamma för allt stöd  vår verksamhet kan få. Nu under uppbyggnaden av föreningen är våra resurser mycket knappa.

Vad är Pride?

Pride betyder ju på engelska Stolthet. Ursprunget kan sägas vara ett  upplopp i New York för 50 år. En protest mot att polisen ofta trakasserade en bar som var samlingsställe för homosexuella gick till våldsamheteter.

 

Sedan dess har Pride vuxit fått en mycket bredare innebörd och står nu för alla människors lika värde och lika rättigheter oberoende av kön, sexualitet eller etnicitet.


Pride firas numera med en festival och eller en stor parad över hela världen. Bara i Sverige finns ett hundratal Pridefestivaler i både stora och små orter.  I Stockholm har den stora paraden senaste åren haft ungefär 50 000 deltagare och över 500 000 åskådare längs paradvägen.


Med paraden firar vi att vi lever i en demokrati där vi får göra det samtidigt som vi demonstrerar för alla dem som för alla dem som inte får, inte kan eller inte vågar komma ut eller vara sig själva helt ut.

 


 

Om Oss

Vingåkersbygden Pride är nystartad till årsskiftet 2021/22.  

Vi verkar för ett samhälle präglat av öppenhet och respekt för människors olikheter, där  alla människor, oavsett sexuell läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

 

Vi  arrangerade en Prideparad redan sommaren 2022,  forsatte 2023 och har börjat planera för nästa 2024


I styrelsen ingår:

Margareta Karlsson

Monica Granström, 

Karin Sköld,

Ingrid Odebäck


Du kontaktar styrelsen enklast via mail på info@vingakersbygdenpride.se

Övriga kontaktuppgifter finns under KontaktDelar Du våra värderingar?

I så fall är du varmt välkommen att bli medlem i föreningen som privatperson eller som förening eller företag. Medlemsavgiften är bara 100 kronor per år.

Så här i början av verksamheten är våra resurser knappa och vi vädjar om stöd.


Välkommen att bli medlem!

Enklast anmäler du dig som medlem här

eller genom att kontakta någon i styrelsen.


Nominera styrelse m fl!

Valberedningen ber alltid om att få in förslag till de styrelseledamöter, revisorer och deltagare i arbetsgrupper som vi ska välja på kommande årsmöte. Skicka in dina förslag även om det är långt kvar till årsmötet!


Valberedningen består av Jonathan Andersson och Britt-Marie Johansson. Maila dem på valberedning@vingakersbygdenpride.se

Skicka ett medelande till Vingåkersbygden Pride

 
 
 
 

Organisationsnummer 802538-1917

Bankgiro                            5815-5169

Swish                                   123   3609252

Kontaktuppgifter

KONTAKT

Stadgar för

Vingåkersbygden Pride

Antagna 2021-12-09

 

 

 • 1 Ändamål
  Föreningen Vingåkersbygden Pride, i fortsättningen benämnd Föreningen, är en fristående och oberoende förening.

 

Föreningens ändamål är att verka för ett samhälle präglat av öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

Vingåkersbygden Pride ska verka genom informationsverksamhet och genom att arrangera en årlig pride-festival.

 • 2 Säte
  Föreningen har sitt säte i Vingåkers kommun.

 

 • 3 Medlemskap
  Person eller organisation som anmäler sig till inträde och betalar årsavgift antas som medlem. Person eller organisation kan av styrelsen nekas medlemskap i Föreningen.

 

Medlem ska verka för Föreningens sammanhållning och utveckling.

 

 • 4 Utträde och uteslutning
  Medlem, som under ett helt år inte betalat medlemsavgift, anses ha begärt utträde ur föreningen.

Medlem, som av annan anledning vill lämna Föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. 

Beslut om uteslutning eller avslag av medlemskap fattas av Föreningens styrelse. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått möjlighet att yttra sig inom 14 dagar. Beslutet ska skriftligen delges den berörde.

 

 • 5 Avgifter
  Årsmötet beslutar om de avgifter som ska utgå för medlemskap och aktiviteter. Årsavgiften ska vara betald senast den 28 februari. Styrelsen får medge befrielse från årsavgift.

 

 • 6 Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.


 • 7 Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är:
 • Årsmöte
 • Extra allmänt möte (extra årsmöte)
 • Styrelsen

 

 • 8 Rösträtt
  Vid årsmöte och extra allmänt möte äger varje medlem som betalt medlemsavgiften en röst.

Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma

 

 • 9 Beslut och omröstning vid allmänt möte
  Omröstning sker öppet, men ska vid personval ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem begär detta. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i §§ 20 och 23 angivna avgörs genom enkel majoritet. Vid omröstning, som inte avser personval, har ordföranden, om denne är röstberättigad, utslagsröst.  Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval avgör lotten om röstantalet är lika.

 

 • 10 Valbarhet
  Röstberättigad medlem i Föreningen är valbar till styrelsen och valberedningen.

 

 • 11 Årsmöte
  Årsmöte ska hållas senast 31mars.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 30 dagar i förväg.

Förslag (motioner) från medlem som ska tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

 

 • 12 Ärenden vid årsmöte
  Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras;
 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 8. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorns berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande för en tid av ett år
 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen förutom ordförande
 14. Val av ledamöter i styrelsen
 15. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 16. Val valberedning för en tid av ett år
 17. Presentation av styrelsens verksamhetsplan.
 18. Fastställande av medlemsavgift
 19. Fastställande av andra avgifter till Föreningen
 20. Inkomna motioner
 21. Övriga ärenden, som anmälts enligt punkt 6 ovan, och som årsmötet beslutat ta upp
 22. Mötet avslutas

 

 • 13 Extra allmänt möte
  Extra allmänt möte hålls då styrelsen finner det nödvändigt, när revisor eller minst en tiondel av medlemmarna begär det. Styrelsen ska anordna extra allmänt möte inom en månad efter att en sådan begäran skriftligen inkommit. Extra allmänt möte, som hålls med anledning av förslag om stadgeändring, ska anordnas inom två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse till extra allmänt möte ska utfärdas minst två veckor i förväg. I kallelsen ska det tydligt framgå vilket eller vilka ärenden som föranlett mötet. Vid extra allmänt möte får endast punkterna 1-7 ovan samt det eller de ärenden för vilka mötet utlysts, förekomma.

 

 • 14 Medlemsmöte§§
  Styrelsen ska kalla till öppet medlemsmöte minst en gång per år.

 

 • 15 Styrelsen
  Styrelsen är Föreningens beslutande organ, när allmänt möte eller extra allmänt möte inte är samlat.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan kalla enskild person som adjungerad ledamot. Detta gäller även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst tre är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden.

Vid styrelsemöte ska protokoll föras och undertecknas av protokollföraren samt justeras av ordförande och en utsedd justerare.

 

 • 16 Styrelsens uppgifter
  Styrelse ska inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Verka för Föreningens ändamål
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Planera, leda och fördela arbetet i Föreningen
 • Handha och ansvara för Föreningens medel
 • Svara för att räkenskaper förs samt upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet överlämna dessa för granskning av revisorerna
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten
 • Företräda Föreningen inför myndigheter och organisationer med flera, om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
 • Övervaka att stadgarna följs

 

 • 17 Valberedningen
  Valberedningen består av sammankallande samt en eller två ledamöter. Valberedning väljs av årsmötet för perioden till och med nästa årsmöte.

 

Senast två veckor innan årsmötet får medlemmarna till valberedningen inlämna förslag på personer för valen enligt § 12. Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna. Ytterligare nominering av kandidater kan ske på årsmötet.

 

 • 18 Revision
  Årsmötet utser en revisor och en revisorssuppleant till att granska Föreningens räkenskaper.

 

 • 19 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på sätt som styrelsen beslutar.

 

 • 20 Stadgeändring
  Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelsen eller av enskild medlem.

För stadgeändring krävs beslut av ett enhälligt allmänt eller extra allmänt möte eller med minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara årsmöte. Dessa 2 möten måste hållas med minst en månads mellanrum.

 

 • 21 Stadgetolkning
  Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Uppstår tvekan vid tolkning av stadgarna eller om fall skulle förekomma som inte varit förutsedda i dessa stadgar lämnas frågan över att avgöras av allmänt eller extra allmänt möte.

 

 • 22 Tvist
  Tvist mellan medlem och styrelsen kan hänskjutas till medlemsmöte.

 

 • 23 Upplösning av Föreningen
  Beslut om upplösning av Föreningen fattas med 2/3 majoritet av två på varandra följande allmänna möten, varav det ena ska vara årsmöte. Dessa möten ska hållas med minst en månads mellanrum.

Vid upplösning av Föreningen ska Föreningens eventuella tillgångar tillfalla lämplig organisation med likartat syfte.

                     

 Utskrift 2021-12-21